Tâi-ôan Lô-má-j„ Hiãp-höe Kán-kài

 

Pún Hiãp-höe s„ chôan sè-kài koan-sim Tâi-ôan pún-th‾ gí-bûn ê lâng t„ 2001 nî 8 gõeh 19, Tâi-pak Täm-chúi Chin-lí Täi-hãk sêng-l…p.

 

Chong-chí ü:

1.  Chhui-hêng Tâi-ôan  Lô-má-j„  ê  gián-kiù  kap ph‾- phiàn-hòa.

2. Tui-j„n Tâi-ôan Lô-má-j„ kap Tâi-ôan-öe ê hoat-tëng të-üi.

3. Iau-kiû chèng-hú s…t-si kong-pêng chèng-g„ ê to-gí-bûn chèng-chhek.

4. Kiàn-siat to-gôan, khai-hòng, h³-siong chun-tiöng ê Tâi-ôan bûn-hòa.

 

Hôan nä j„n-tông pún-höe chong-chí--chiá, hoan-gêng ka-j…p chò-hóe lâi phah-pià°.

 

Höe-chí: 807 Ko-hiông-chhi Sam-bîn-khu G„-hôa-l³ 80 hö

TEL: 07-398-5747    FAX: 07-395-8839

 

Pì-su-chhù thong-sìn të-chí: Tâi-tiong iû-chèng 19-134 sìn-siu°<==

Choan-sòa° tiän-öe0921957708<==

 

Öe-poah : 4211-5827 H³-miâ: 台灣羅馬字協會

E-mail: tlhemail@yahoo.com.tw

 

Të 3 kài Lí-sü-tiú°: Hô Sìn-hān

 

 

社團法人台灣羅馬字協會簡介

 

本協會是全世界關心台灣本土語文 ê t„ 2001819日、台北淡水真理大學成立。

 

宗旨有:

1. 推行台灣羅馬字的研究及普遍化。

2.追認台灣羅馬字及台灣話的法定地位。

3.要求政府實施公平正義的多語文政策。

4.建設多元、開放、互相尊重的台灣文化。

 

凡若認同本會宗旨--者,歡迎加入作伙來拍拚。

 

內政部台內社字第9030236號核准成立

統一編號: 9863-6202

會址:高雄市807三民區義華路80

TEL07-398-5747    FAX07-395-8839

 

秘書處通訊地址台中郵局第19-134號信箱 <==

秘書處專線電話0921957708 <==

 

劃撥: 4211-5827 戶名: 台灣羅馬字協會

E-mail: tlhemail@yahoo.com.tw
 

 

    第四屆理事長:何信翰