Chhiún-kiù Pçh-oë-bûn Liân-bêng Koan-hong Bäng-chäm

「搶救白話文聯盟」官方網站

 


《台灣文學正名》新冊發表會現場

 


李菁菁、李維林

小學生外國人輕鬆讀台語羅馬字現場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 May18